web analytics

6 augustus 2010 archive

De slangefretter (grapke: de slangenvreter)

Dronken Watze rint op strjitte mei in doaze mei gatten der yn. Dronken Watze loopt op straat met een doos met gaten erin. Hy komt dronken Sytse tsjin en dy freget: “Wat hasto dêr yn dy doaze, Watze?” Hij komt dronken Sietse tegen en die vraagt: “Wat heb jij in die doos, Watze?” “Dat is …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/08/de-slangefretter-grapke-de-slangenvreter/