web analytics

BEKLEIMUORRE (beklaagmuur)

Foar de kleimuorre yn Jeruzalim stie in stokâlde man te bidden.
Voor de klaagmuur in Jeruzalem stond een stokoude man te bidden.

Nei trije kertier kaam hy, swier hingjend op syn stôk, in sjoernaliste tsjin.
Na drie kwartier kwam hij, zwaar leunend op zijn stok, voorbij een journaliste.

Dy frege: “Mynhear, hoe lang dogge Jo Jo gebeden hjir al en wêrfoar?”
Deze vroeg: “Mijnheer, hoe lang doet U Uw gebeden al hier en waarvoor”?

De âlde man andere: “Ik bin Mosje Fishbein en ik bid al 60 jier foar de frede tusken Kristenen en Palestynsken. Ik bid foar de ein fan de oarloggen en hate sadat ús bern in moaie takomst temjitte geane.”
De oude man antwoordde: “Ik ben Mosje Fishbein en ik bid al 60 jaar voor de vrede met Christenen en Palestijnen. Ik bid voor het einde van alle oorlogen en haat opdat onze kinderen een mooie toekomst tegemoet gaan.

“ Sa lang? Net te leauwen”, sei de sjoernaliste. En wat is Jo erfaring”?
“zó lang? Ongelooflijk “, zei de journaliste, “En wat is Uw ervaring”?

Moshe Fishbein andere: “No, ik ha de yndruk dat ik tsjin in muorre stean te praten.”
Moshe Fishbein antwoordde: “Nou, ik heb de indruk dat ik tegen een muur sta te praten”.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/04/bekleimuorre-beklaagmuur/