web analytics

30 oktober 2009 archive

FRYSKE SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN, diel 30

KLIK HIER   360. Op ‘e merk is jo euro in gûne wurdich. Op de markt is uw euro een gulden waard. 359. Riden is toarstich wurk, sei ’t âldwiif, en se stie mei ien foet op ’t iis. Schaatsen is dorstig werk, zei het oude vrouwtje, en ze stond met één voet op het …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/10/fryske-sprekwurden-en-sei-siswizen-diel-30/