web analytics

Golfgrapke

-Athur is 90 jier âld. Hy golft alle dagen sûnt hy 25 jier lyn mei pensjoen gien is.
Arthur is 90 jaar oud. Hij golft elke dag sinds hij 25 jaar geleden met pensioen is gegaan.

Op in dei komt hy mismoedich thús.
Op een dag komt hij teneergeslagen thuis.

-‘
Dat wie de lêste drip,’ sei hy tsjin syn frou, ik stopje mei golven, myn eagen binne sa min wurden, wannear’t ik de bal rekke ha, sjoch ik net iens mear wêr’t er hinne keard is.‘
“Dat was de laatste druppel”, zegt hij tegen zijn vrouw, “ik stop met golfen, mijn ogen zijn zo slecht geworden, dat wanneer ik de bal heb geraakt, ik niet meer kan zien waar hij naar toe is gegaan.”

-Syn frou hat mei him te dwaan en makket in kopke tee foar him.
Zijn vrouw leeft met hem mee en maakt een kopje thee voor hem.

Wylst se sitten gean seit se: ‘Wêrom nimst myn broer net mei en besikest is noch in kear.
Terwijl ze gaan zitten zegt ze: “Waarom neem je mijn broer niet mee en probeer je het nog een keer.


-Dat makket neat út,’ seit Athur, ‘dyn broer is 103 jier âld. Hy kin my net helpe.’

“Dat maakt niets uit”, zegt Arthur, “jouw broer is 103 jaar oud. Hij kan me niet helpen.”

Hy mei dan 103 jier wêze,‘ seit syn frou, ‘mar syn eagen binne noch perfekt.’
“Hij mag dan 103 jaar oud zijn”, zegt zijn vrouw, “maar zijn ogen zijn nog perfect.”

Dus de oare dei giet Athur mei syn sweager te golven.
Dus de volgende dag gaat Arthur met zijn schoonbroer golfen.

Hy leit de bal del, makket in krêftige swaai en dikert mei tichtknypte eagen it fjild oer.
Hij legt de bal neer, maakt een krachtige zwaai en staart met knijpende ogen het veld af.

Hy draait him nei syn sweager ta. ‘Hasto de bal sjoen?’
Hij wendt zich tot zijn schoonbroer. “Heb je de bal gezien?”

-‘
Fansels!’, anderet hy, ‘ik ha perfekte eagen.’
“Natuurlijk!”, antwoordt hij, “ik heb perfecte ogen.”
-‘Wêr is er dan keard?’, freget Athur.
“Waar is hij naar toe gegaan?”, vraagt Arthur.

-‘Dat kin ik my net mear yn it sin bringe
.’
“Dat kan ik me niet meer herinneren.”


Met dank aan: PLUSKRANT voor Smallingerland
Vertaling: Baukje Miedema.Meer grapkes 2008 zijn vindbaar via:  Alle grapkes (taalhulp)


Jofel dat je deze week weer even keek.
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.
Blijf kijken man, er komt volgende VRIJDAG nog VEEL meer an.
Bedankt en..OANT SJEN.


Voor alle medewerkers aan dit blog: HARTELIJK BEDANKT voor jullie steun.
Een gezond, gelukkig, veilig en vruchtbaar 2009 toegewenst.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/01/golfgrapke/