web analytics

26 augustus 2008 archive

een WIT voetje.

IN WYT FUOTSJE TUSKEN DE DOAR……….. EEN WIT VOETJE TUSSEN DE DEUR -Presidint Bush wol it Wite Hûs opnij yn ‘e ferve ha, yn it wyt fansels. President Bush wil het Witte Huis herschilderd hebben, in ‘t wit uiteraard. -En om’t alle faklju yn Irak sitte, moat hy wol in berop op Europeanen dwaan. En omdat alle …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/08/een-wit-voetje/