web analytics

13 augustus 2008 archive

Fryske sei-siswizen, deel 2 ( vrijelijk vertaald)

KLIK HIER 120. Ik ha der neat op tsjin dat it tsjuster is, sei de man, mar ik moat wol wat sjen kinne. Ik heb er niets op tegen dat het donker is, zei de man, maar ik wil wel wat kunnen zien. 119. It âlde guod moat earst tenein, sei de jonge en hy …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/08/fryske-sei-siswizen-deel-2-vrijelijk-vertaald/