web analytics

mei 12

Twa lytse grapkes.


Der sitte trije manlju yn in kafé, Geale, Timen en Sjouke.
Er zitten drie mannen in een café, Geale, Timen en Sjouke.

Seit Geale: ‘Myn wyfke is krekt  in Jaguar sa moai en streamlinich.’
Zegt Geale: ‘Mijn vrouwtje is net een Jaguar, zo mooi en gestroomlijnd.’

Dêrop seit Timen: ‘Myn frou is krekt  in Folkswein Golf, sa sunich en betrouber.’

Waarop Timen zegt: ‘Mijn vrouw is net een Volkswagen Golf, zo zuinig en betrouwbaar.’

Sjouke seit dan: ‘Myn frou is krekt in brânspuitauto: doch-dit-doch-dat-doch-dit-doch-dat-doch-dit-doch-dat…’
Zegt Sjouke: ‘Mijn vrouw is net een brandweerwagen: doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe- dat..’ 

——————————————————————————————————–    Alle grapkes (taalhulp)

Gaatske fertelt har oan har freondinne Teatske: “Myn eks-man wol wer mei my trouwe”.

Gaatske vertelt aan haar vriendin Teatske: “Mijn ex-man wil weer met me trouwen”.
 
O, seit Teatske. “Dat is in komplimintsje foar dy”.
O, zegt Teatske. “Dat is een compliment voor jou”.

Gaatske antwurdet: “Nee, alhielendal net. Ik tink dat er achter it jild oansit, wêrom at ik mei him troud wie”.
Gaatske antwoordt: “Nee, helemaal niet. Ik denk dat hij achter het geld aanzit waarom ik met hem getrouwd was”.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/twa-lytse-grapkes/