web analytics

212 resultaten voor grapke

Klokkijken (grapke)

Us Watze kin al in bytsje lêze en no ûntkomt him neat mear. Onze Watze kan al een beetje lezen en nu ontkomt hem niets meer.   Hy is sljocht op boeken. Hij is verzot op boeken.   Mar lêsten sei er tsjin my: “mem, ik kin al kloklêze!”. Maar laatst zei hij tegen mij: …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/klokkijken-grapke/

Golf-les (grapke)

– Nei’t in ljochthierrich famke twa moanne golflessen hân hie, frege se de kluptrainer oft er tocht dat se trochsette moast. Nadat een blondje twee maanden golflessen had genomen, vroeg ze de club-trainer of hij denkt dat ze moet doorgaan.   – “Mei de lessen trochsette?” freget er. ‘Lessen blijven nemen?’ vroeg hij. – “Fansels …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/08/golf-les-grapke/

Gjin fijannen (grapke)

  As de tsjerketsjinst dien is freget de dûmny: “Hoefolle fan jimme hawwe jimme fijannen ferjûn ?”  80% stekt de hannen omheech. Aan het eind van de dienst vraagt de dominee: ‘Hoeveel van jullie hebben hun vijanden vergiffenis geschonken?’ 80 % steekt zijn hand op. De dûmny wjerhellet de fraach mei klam: ” Hoefolle fan …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/gjin-fijannen-grapke/

Een Duitser, een Hollander en een Fries…(grapke)

In Dútser, in Hollander en in Frysk sitte yn de kroech. Seit de Dútser: ‘Meine Frau kann in 7 secunden von 0 bis 100’. Een Duitser, een Hollander en een Fries zitten in de kroeg. Zegt de Duitser:  ‘Meine frau kann in 7 secunden von 0 bis 100’. Oh, seit de Hollander, hoe dat sa? Duitser: …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/een-duitser-een-hollander-en-een-fries-grapke/

OP DYN BLAUWE EAGEN/ OP JE BLAUWE OGEN (grapke)

– Sietse en Lolke binne tegearre oan it stappen yn London. Sietse en Lolke hebben samen een uitstapje in Londen. – Sietse beslút de lêste jûn yn harren hotelkeamer TV te sjen, wylst Lolke nei in kroech giet. Sietse besluit de laatste avond in hun hotelkamer TV te kijken, terwijl Lolke naar een kroeg gaat. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/05/op-dyn-blauwe-eagen-op-je-blauwe-ogen-grapke/

Duizendpotig (grapke)

  Tûzenpoatich grapke. Een oude man was eenzaam en besloot een huisdier aan te schaffen. In âlde man wie iensum en besleat in húsdier oan te skaffen. In de dierenwinkel werd hem een duizendpoot aangepraat. Yn ‘e dierewinkel waard him in tûzenpoat oanpraat. Want volgens de eigenaar was het een pratende duizendpoot. Want neffens de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/duizendpotig-grapke-2/

VUURTJE ? (grapke)

Op in kear wol in kening trije jonges tsien jier lang opslute, mar omdat se sa moai pleitsje, mocht elk noch sizze mei wa of wat se opsletten wurde soene. Er was eens een koning die drie jongens tien jaar gevangen wilde zetten, maar omdat de zo goed pleitten, mocht ieder nog zeggen met wie …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/vuurtje-grapke/

POTLEAD ( grapke )

In grutte útfining A great invention Een grootse uitvinding ——————————————————————————————————————————————————- Doe’t NASA astronauten de romte ynstjoerde, ûntdutsen hja  dat in ballpointpinne net wurket by nul-swiertekrêft. When NASA sent astronauts into space, they discovered that a ballpointpen did not work at zerogravity. Toen NASA astronauten de ruimte instuurde, ontdekten zij dat een ballpointpen niet werkt bij …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/potlead-grapke/

Grapke IN UNGELOK (EEN ONGEVAL)

  In man bellet syn frou: “Leave, ik bin by it kantoar troch in auto oanriden. Een man belt z’n vrouw: “Schat, ik ben bij het kantoor door een auto aangereden. Paula hat my nei it sikehûs brocht. Se sille testen dwaan en foto’s meitsje. Paula heeft me naar het ziekenhuis gebracht. Ze gaan testen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/grapke-in-ungelok-een-ongeval/

Vliegangst (grapke)

It fleantúch is krekt de loft yn gien. Het vliegtuig is pas opgestegen.   Goasse hat syn seatbelt noch om mar byt op ‘e neilen en faget hieltyd de foarholle ôf. Goasse heeft z’n seatbelt nog om maar bijt op zijn nagels en veegt telkens zijn voorhoofd af.   In stewardess sjocht der in skoftke …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/03/vliegangst-grapke/

De weg naar De Ham (grapke)

Jan Hepkes Wouda *) siet ris op ‘e Feartswal yn ’t Surhústerfean to angelfiskjen. Jan Hepkes Wouda *) zat eens te hengelen op de Feartswal in Surhuisterveen. Doe seach er, dat it wetter yn ‘e fierte begûn to buorrelje. Toen zag hij, dat in de verte het water begon te borrelen. Doe´t it buorrelje oan …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/01/de-weg-naar-de-ham-grapke/

Hurdrinhoanne-Hardloophaan (grapke).

Hurdrinhoanne  –  Hardloophaan.   -Jelle rydt, mei in gong fan 80 km yn it oere, it doarp út.  Jelle rijdt met een snelheid van 80 km per uur het dorp uit.   -Dan sjocht er yn de efterútrydspiegel in hoanne, dy’t him ynhelje wol. Dan ziet hij in zijn achteruit-rijspiegel een haan, die hem wil …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/12/hurdrinhoanne-hardloophaan-grapke/

Laad meer