web analytics

Elke week weer 3 QR-cultureel uit het Friese land.

Elk van deze QR-codes kun je openen  met een QR-lezer op je i-phone. Elke week wordt ook de inhoud van deze QR-column ververst.

 En natuurlijk kun je ook deze codes ofwel gezamenlijk ofwel per stuk selecteren en plakken in een bericht aan iemand anders.

Allereerst een beetje info over het fenomeen QR-code.

Een QR-code is een link naar allelei vormen van informatie: van afzonderlijke afbeeldingen of korte teksten, een foto-album of een informatieve website over een onderwerp.

Je ziet ze steeds meer: afgedrukt op papier (als sticker, in een krant of tijdschrift, in de openbare ruimte, op een verpakking of  een winkelruit.  QR-codes kun je openen met de QR-lezer van een i-phone en je kunt ze gemakkelijk delen met iemand..

Ook zijn er wisselende QR-codes waarmee bv wekelijks een andere inhoud opgehaald kan worden.

——————————————————–  GoogleTranslate > https://bit.ly/2HruU1a  ——————-

A QR code is a link to all kinds of information: from individual images or short texts, a photo album or an informative website about a subject.

You see them more and more: printed on paper (as a sticker, in a newspaper or magazine, in public places, on a package or a shop window . You can open QR codes with the QR reader of an i-phone and you can easily share them with another person.

There are also changing QR codes with which, for example, a different content can be retrieved weekly.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/01/wekelijks-vier-qr-cultureel-uit-het-friese-land/

Een SPREEKWOORDELIJK vóórbeeld. ( Lees-Luister-Leer FRYSK)

Spreekwoorden en gezegden (ook de unieke Fryske SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN) werden honderden,soms duizenden jaren mondeling overgedragen van ouder naar kind, van generatie op generatie.
Deze “spreuktegels” kun je laten stilstaan door de stopknop te activeren. Elke spreuktegel kan afzonderlijk worden geselecteerd en met iemand worden gedeeld. De uitspraak van het spreekwoord kan worden beluisterd door de afspeelknop > tussen de spreuktegels te activeren.

FRYSK LEREN? DAT KAN …HIER EN NU
IT FRYSK LEARE?…..DAT KIN, HJIR EN NO
herhaal…herhaal…herhaal….EN LEER DIE TAAL

Via deze link + TRANSLATOR Frysk to ……… kun je een tegeltekst intypen en laten vertalen. Probeer maar. Ook kun je een spreuk hieronder selecteren, kopiëren en plakken in de vertaler.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/01/fryske-sprekwurden-lees-luister-leer/

Verdienmodel voor de Nederlandse veestapel.

Volgens de daarvoor geleerden wordt het aardse klimaat alsmaar warmer. Een van de oorzaken zou het toenemende broeikasgasgehalte in de atmosfeer zijn. Een deel daarvan wordt door de veestapel, in casu de koeien, uitgeboerd en uitgescheten. Het gaat dan niet alleen om het gas CO2, maar ook om de veel schadelijker broeikasgassen methaan en lachgas. Het jammerlijke is dat de veeboeren hun melkkoetjes opsluiten in megastallen en voeren met belegen hooi en bijmesten met allerlei aangevoerd voer voor nóg meer melk en nóg meer vlees en nóg meer inkomsten.

In het huidige tijdsgewrocht gaan er steeds meer stemmen op om deze huisdieren weer zelf hun kostje
te laten vinden in de grazig-groene, kruidenrijke weiden . Maar somtijds is het buiten zó warm dat de beesten schaduw nodig hebben en dat verdienen de dieren ook. Helaas zijn overal in Nederland bossen, boomwallen en alleenstaande bomen gerooid. Omdat dieren precies zo als mensen behalve beweging, goed voer en water bij hogere temperatuur ook schaduw van node hebben, valt te pleiten voor minder kaalslag en meer aanplant van veel bomen op de nu nog egaal groene weiden. Vooral in Friesland. Anna Liese

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/09/36170/

bek toe de roets

Op pad met de lokale zwartvoeten

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/07/bek-toe-de-roets/

Energie-transitie voor Friesland en omstreken.

Energie-Transitie 2

Nederland produceert per jaar ongeveer 8.000.000.000 m³ = 750.000.000 kilo H₂, waarvan ongeveer 365.000 kilo “groen” wordt gemaakt door windstroom uit de markt te nemen en bv. kolencentrales harder te laten werken. Van alle waterstof (H2) in Nederland geproduceerd is 99,95 % grijs: grotendeels gemaakt met fossiele brandstoffen, gepaard gaande met forse CO2-emissies.
Daarom is gebruik van H2 om er auto’s op te laten rijden onzinnig. Want die “groene waterstof”-motoren moeten ook gefabriceerd worden. En H2-tappunten aangelegd, letterlijk naast die voor accu-stroom. En die waterstof moet ook daarheen worden vervoerd. Per tankauto met gebruik van fossiele olie en uitstoot van broeikasgas?
H2 naar woningen en kantoren brengen om er op te koken en de ruimten te verwarmen is evenzo contra-productief. Er zou bij voorbeeld een speciaal H2-leidingnet (grotere buisdiameter/bestand tegen hogere gasdruk) letterlijk naast het electro-net moeten worden aangelegd. Er is ongeveer drie keer zoveel H2-gas nodig als aardgas om een ruimte op eenzelfde hogere temperatuur te krijgen. Ook is de productieprijs van waterstof zo’n vier keer duurder dan die van aardgas. Dat wordt onbetaalbaar voor de bewoners.”
Voor bebouwing gaat het om twee kwesties: verwarming in de winter en koeling in de zomer. Goed nieuws: je kunt stellen dat het gebruik van (inlands) aardgas zal dalen naarmate de aardbol vanwege de emissies van broeikasgassen opwarmt.  
Maar…. Door de hogere temperaturen zal het vooral ‘zomers onder de kap van vooral oudere woningen heel erg heet kunnen worden. Dan moet (ook elektrisch) geventileerd en/of gekoeld worden: die hitte moet de buitenlucht in. Gevolg is in die perioden meer of tenminste evenveel stroomgebruik. En die zomerse warmte wordt niet benut. Integendeel: de atmosfeer warmt des te meer op.
Natuurlijk kan er op warme dagen ’s nachts geventileerd worden door de ramen open te zetten en koudere lucht binnen te laten. Maar voor de langere termijn is dat geen oplossing. In de winter is er immers juist wél behoefte aan warmte.
De immense uitdaging is om een bruikbare oplossing te vinden voor het probleem hoe hete zomerlucht op te slaan om daarmee ’s winters woningen en andere gebouwen te kunnen verwarmen.
 
Een dergelijk groot ondergronds buffervat, gevuld met water, met een diameter van minstens 30 meter en 30 meter diep is geschikt voor seizoensopslag. Warmte en koude worden via de wand door geleiding aan het vat toegevoegd of juist onttrokken. Maar aan dit plaatje is te zien dan deze oplossing ongeschikt is voor het eigen achtertuintje.

Wereldwijd worden allerlei toepassingen bedacht en ontwikkeld. Het wachten is nog steeds op geschikte oplossingen voor de doorsnee huishouding. Voorlopig is de beste, snelste, goedkoopste methode: energie-besparen door het isoleren van bouwwerken.
Daarbij komt er nóg een enorm zware opgave om de hoek: ervoor te zorgen dat het ophaalbare restje inlands aardgas niet beschikbaar is voor de industrie en voor export maar wel voor de Nederlandse de huishoudens.     Anna Liese

Deze column kun je delen door het meesturen van deze link > https://bit.ly/2GhYepR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/07/energie-transitie-voor-friesland-en-omstreken/

BOOM

Door de eeuwen heen gepokt en gemazzeld.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/36088/

it is opnij oeral

De betonning Terschelling-West.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/it-is-opnij-oeral/

De NIJE is himelsk.

Jou se mar in goede swingel…

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/de-nije-is-himelsk/

Intussen in Fryslân….

Fris groenvoer, water, beweging, lekkere ligplaats, zonlicht, bemesting ter plekke ………..

Zou je Friesland graag eens van boven willen bekijken? Nou, dat kan

via deze link >
http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/superlink-mooi-friesland/friesland-van-boven-love-at-second-sight/

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/intussen-in-fryslan/

Twa-taligens yn Fryslân.

De rijkdom van Friesland

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/twa-taligens-yn-fryslan/

MH17 vijf jaar later….

GoogleTranslate > https://bit.ly/2HruU1a

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/mh17-vier-jaar-later/

Levenshoudingen

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/05/levenshoudingen/

Het Wilhelmus

Medio 2017:  Scholen moeten leerlingen les gaan geven in de tekst, betekenis en de melodie van het Wilhelmus. Ook moeten Nederlanders op hun 18de verjaardag van hun burgemeester een boekje krijgen over de geschiedenis van Nederland met een uitleg van onze ‘democratische rechtsstaat’. Dat wilden de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, blijkt uit een concept-tekst voor het regeerakkoord.

WILHELMUS, VOLKS-LIED ?

Op 10 mei 1932 werd het Wilhelmus bevorderd tot Nationaal Volkslied. De tekst ervan is een 15-delig gedicht, waarschijnlijk geschreven rond 1590 door ene Marnix van Sint Aldegonde. De melodie ervan is dat van een nóg stokouder Frans soldatenliedje uit 1568. 

Het is merkwaardig hoe zuinig de Hollanders zijn met dit gewrocht. Intussen is het taalgebruik en zijn de omstandigheden in deze contreien nogal veranderd en snappen weinig mensen meer iets van de tekst. Zeker de instromers van de laatste eeuwen, maar ook Friezen hebben er nauwelijks binding mee. Zo weinig dat bij het (moeten) meezingen van deze verzen bij velen de monden nog wel open gaan, maar meteen weer dichtklappen (al na de eerste zin van het eerste couplet) omdat er dan beseft wordt, wat de tekst inhoudt.
Kijk maar eens naar de eerste drie van de vijftien coupletten en probeer die maar eens uit te leggen.

WILLEM VAN NASSOV ( Een Nieu Christelick Liedt )

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlandt getrouwe
Blijf ick tot in de doot:
Een Price van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheert.

In Godes vrees te leven
Heb ick altijt betracht,
Daerom ben ick verdreven
Om landt om Luyd ghebracht:
Maer Godt sal my regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick zal wederkeeren
In mijnen Regiment.

Lyf en goet al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn broeders hooch van namen
Hebben u oock vertoont:
Graef Adolff is ghebleven
In Vriesland in den slaech,
Syn siel int ewich Leven
Verwacht den Jongsten dach.

De overige coupletten van deze oudste versie zal ik u besparen. Ik ben zo vrij om me te onthouden van een volledige tekst-analyse. Ik knip maar wat uit deze eerste drie coupletten, waarbij de spellingcontrole meteen op tilt slaat: 

Waarom zou ik een mij onbekende, reeds langs geleden overleden figuur gaan ophemelen? Heb ik Duits bloed in mijn aderen soms? En: de Coninck van Spanje vereren? Wat is dát voor onzin. Zó koningsgezind ben ick nou ook weer niet. Is dit niet heulen met een vroegere vijand, waar ooit tachtig jaar tegen geknokt is? Ook zijn alle Nederlanders niet uitzonderlijk kerkelijk meer en wordt er misschien meer naar Allah gebeden dan naar God. Zekers laat ik me niet gebruiken als instrument in een regiment. Of zal ik ene Willem gaan verschonen.

Al in 1933 schreef ene Knappert:  “Hoe jammer, het moet mij van het hart, dat ons volk van dit onvolprezen en aangrijpend lied slechts twee coupletten kent”. Bij sportieve bijeenkomsten bakken vandaagdedag publiek en de sporthelden er al helemaal niets van.
Bovendien is er nogal wat aan de tekst verrommeld. De eerste zin bijvoorbeeld was ooit “O Godt, hoe wonderlijcke staet ghi ons allen by”.

Om maar eens een knoop door te hakken: het lijkt me de hoogste tijd dat dit eigenlijk uit anno1575 stammende, onbegrepen en  ellendiglange lied eens wordt vervangen door een ietwat toepasselijker en vrolijker “volkslied” van en voor deze hedendaagse multiculturele samenleving.

Misschien zien ook nieuwe medeburgers meer zitten in een gloednieuw lied als: “WIJ NEDERLANDERS”. Een lied, wat door jong én oud, mannen en vrouwen, door autochtoon en allochtoon, door Hollanders, Friezen, Turken, Marokkanen, Surinamers en alle anderen wél uit volle borst meegebruld of meegekweeld kan worden. Een  MEDELANDERLIED dus als samenbindend element:        Ann@Liese

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/05/het-wilhelmus/

Moeizaam naar de top (senryu)

De berg beklommen....

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/04/21410/

Load more