web analytics

Elke week weer 3 QR-cultureel uit het Friese land.

Elk van deze QR-codes kun je openen  met een QR-lezer op je i-phone. Elke week wordt ook de inhoud van deze QR-column ververst.

 En natuurlijk kun je ook deze codes ofwel gezamenlijk ofwel per stuk selecteren en plakken in een bericht aan iemand anders.

Allereerst een beetje info over het fenomeen QR-code.

Een QR-code is een link naar allelei vormen van informatie: van afzonderlijke afbeeldingen of korte teksten, een foto-album of een informatieve website over een onderwerp.

Je ziet ze steeds meer: afgedrukt op papier (als sticker, in een krant of tijdschrift, in de openbare ruimte, op een verpakking of  een winkelruit.  QR-codes kun je openen met de QR-lezer van een i-phone en je kunt ze gemakkelijk delen met iemand..

Ook zijn er wisselende QR-codes waarmee bv wekelijks een andere inhoud opgehaald kan worden.

——————————————————–  GoogleTranslate > https://bit.ly/2HruU1a  ——————-

A QR code is a link to all kinds of information: from individual images or short texts, a photo album or an informative website about a subject.

You see them more and more: printed on paper (as a sticker, in a newspaper or magazine, in public places, on a package or a shop window . You can open QR codes with the QR reader of an i-phone and you can easily share them with another person.

There are also changing QR codes with which, for example, a different content can be retrieved weekly.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/01/wekelijks-vier-qr-cultureel-uit-het-friese-land/

Een SPREEKWOORDELIJK vóórbeeld. ( Lees-Luister-Leer FRYSK)

Spreekwoorden en gezegden (ook de unieke Fryske SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN) werden honderden,soms duizenden jaren mondeling overgedragen van ouder naar kind, van generatie op generatie.
Deze “spreuktegels” kun je laten stilstaan door de stopknop te activeren. Elke spreuktegel kan afzonderlijk worden geselecteerd en met iemand worden gedeeld. De uitspraak van het spreekwoord kan worden beluisterd door de afspeelknop > tussen de spreuktegels te activeren.

FRYSK LEREN? DAT KAN …HIER EN NU
IT FRYSK LEARE?…..DAT KIN, HJIR EN NO
herhaal…herhaal…herhaal….EN LEER DIE TAAL

Via deze link + TRANSLATOR Frysk to ……… kun je een tegeltekst intypen en laten vertalen. Probeer maar. Ook kun je een spreuk hieronder selecteren, kopiëren en plakken in de vertaler.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/01/fryske-sprekwurden-lees-luister-leer/

BOOM

Gepokt en gemazzeld door de eeuwen heen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/36088/

it is opnij oeral

De betonning Terschelling-West.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/it-is-opnij-oeral/

De NIJE is himelsk.

Jou se mar in goede swingel…

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/de-nije-is-himelsk/

Intussen in Fryslân….

Fris groenvoer, water, beweging, lekkere ligplaats, zonlicht, bemesting ter plekke ………..

Zou je Friesland graag eens van boven willen bekijken? Nou, dat kan

via deze link >
http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/superlink-mooi-friesland/friesland-van-boven-love-at-second-sight/

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/intussen-in-fryslan/

Twa-taligens yn Fryslân.

De rijkdom van Friesland

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/twa-taligens-yn-fryslan/

MH17 vijf jaar later….

GoogleTranslate > https://bit.ly/2HruU1a

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/mh17-vier-jaar-later/

Levenshoudingen

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/05/levenshoudingen/

Het Wilhelmus

Medio 2017:  Scholen moeten leerlingen les gaan geven in de tekst, betekenis en de melodie van het Wilhelmus. Ook moeten Nederlanders op hun 18de verjaardag van hun burgemeester een boekje krijgen over de geschiedenis van Nederland met een uitleg van onze ‘democratische rechtsstaat’. Dat wilden de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, blijkt uit een concept-tekst voor het regeerakkoord.

WILHELMUS, VOLKS-LIED ?

Op 10 mei 1932 werd het Wilhelmus bevorderd tot Nationaal Volkslied. De tekst ervan is een 15-delig gedicht, waarschijnlijk geschreven rond 1590 door ene Marnix van Sint Aldegonde. De melodie ervan is dat van een nóg stokouder Frans soldatenliedje uit 1568. 

Het is merkwaardig hoe zuinig de Hollanders zijn met dit gewrocht. Intussen is het taalgebruik en zijn de omstandigheden in deze contreien nogal veranderd en snappen weinig mensen meer iets van de tekst. Zeker de instromers van de laatste eeuwen, maar ook Friezen hebben er nauwelijks binding mee. Zo weinig dat bij het (moeten) meezingen van deze verzen bij velen de monden nog wel open gaan, maar meteen weer dichtklappen (al na de eerste zin van het eerste couplet) omdat er dan beseft wordt, wat de tekst inhoudt.
Kijk maar eens naar de eerste drie van de vijftien coupletten en probeer die maar eens uit te leggen.

WILLEM VAN NASSOV ( Een Nieu Christelick Liedt )

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlandt getrouwe
Blijf ick tot in de doot:
Een Price van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheert.

In Godes vrees te leven
Heb ick altijt betracht,
Daerom ben ick verdreven
Om landt om Luyd ghebracht:
Maer Godt sal my regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick zal wederkeeren
In mijnen Regiment.

Lyf en goet al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn broeders hooch van namen
Hebben u oock vertoont:
Graef Adolff is ghebleven
In Vriesland in den slaech,
Syn siel int ewich Leven
Verwacht den Jongsten dach.

De overige coupletten van deze oudste versie zal ik u besparen. Ik ben zo vrij om me te onthouden van een volledige tekst-analyse. Ik knip maar wat uit deze eerste drie coupletten, waarbij de spellingcontrole meteen op tilt slaat: 

Waarom zou ik een mij onbekende, reeds langs geleden overleden figuur gaan ophemelen? Heb ik Duits bloed in mijn aderen soms? En: de Coninck van Spanje vereren? Wat is dát voor onzin. Zó koningsgezind ben ick nou ook weer niet. Is dit niet heulen met een vroegere vijand, waar ooit tachtig jaar tegen geknokt is? Ook zijn alle Nederlanders niet uitzonderlijk kerkelijk meer en wordt er misschien meer naar Allah gebeden dan naar God. Zekers laat ik me niet gebruiken als instrument in een regiment. Of zal ik ene Willem gaan verschonen.

Al in 1933 schreef ene Knappert:  “Hoe jammer, het moet mij van het hart, dat ons volk van dit onvolprezen en aangrijpend lied slechts twee coupletten kent”. Bij sportieve bijeenkomsten bakken vandaagdedag publiek en de sporthelden er al helemaal niets van.
Bovendien is er nogal wat aan de tekst verrommeld. De eerste zin bijvoorbeeld was ooit “O Godt, hoe wonderlijcke staet ghi ons allen by”.

Om maar eens een knoop door te hakken: het lijkt me de hoogste tijd dat dit eigenlijk uit anno1575 stammende, onbegrepen en  ellendiglange lied eens wordt vervangen door een ietwat toepasselijker en vrolijker “volkslied” van en voor deze hedendaagse multiculturele samenleving.

Misschien zien ook nieuwe medeburgers meer zitten in een gloednieuw lied als: “WIJ NEDERLANDERS”. Een lied, wat door jong én oud, mannen en vrouwen, door autochtoon en allochtoon, door Hollanders, Friezen, Turken, Marokkanen, Surinamers en alle anderen wél uit volle borst meegebruld of meegekweeld kan worden. Een  MEDELANDERLIED dus als samenbindend element:        Ann@Liese

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/05/het-wilhelmus/

Moeizaam naar de top (senryu)

De berg beklommen....

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/04/21410/

Multitaligens op FAN.

weeklypoem4u 16-04-2019

https://bit.ly/2ZbYsqm

GoogleTranslate > https://bit.ly/2HruU1a

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/04/meartaligens-op-fan/

Een TAAL-TOOL: Nog niet van zessen klaar….

Het vóór-lopertje > https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/01/een-nog-steeds-aangroeiend-probleem-taalonderricht/

twee  drie   vier  vijf                                        twa
trije
fjouwer
fiif

 

Voor degenen, die tot tien kunnen tellen is het niet zo lastig om EEN BEETJE te helpen een instrument, een TAALTOOL verder te ontwikkelen tot een mondiaal bruikbaar hulpmiddel voor diverse doelgroepen om een taal onder de knie te krijgen.

Over de aardbol verspreid worden er wel goedbedoelde pogingen gedaan om voor vertalingen het INTERNET en de (alom gebruikte) I-phone als instrumenten te gebruiken. Zoals bij voorbeeld de app Google-Translate. Maar….op het taal-onderwijs is ook die app niet toegesneden. En de volwaardige toepassing voor bv de tweede taal van Nederland (het Fysk) ontbreekt deels.

In Friesland is het merendeel van het Friestalige bevolkingsdeel analfabeet: het Frysk wordt met de paplepel ingegoten: beluisterd én gesproken maar nauwelijks gelezen en geschreven. De blokkades bevinden zich in het onderwijs: er is onder meer een stem ( het liefst een “memme-stim”) nodig voor een omslag. De taal leert zich het beste als -bij vertaling -de uitspraak kan worden opgeroepen en beluisterd. Daarna pas komt het na-spreken en na-schrijven aan de orde. Maar…..als er geen ouder of onderwijskracht is, die de taal goed beheerst, ontbreekt een goede overdracht van de taal. In vele situaties is een leer-middel eerder een noodzaak dan een vertaal-middel. Ieder met een taal-achterstandkan beschouwd worden als een TAAL-KIND. En….een kind leert een taal het beste van de moeder met haar “memme-stim”. Er is dus heel veel voor te zeggen om bij vertaal-apps zinnen ook te kunnen beluisteren: simpele zinnen uit alledaagse gesprekken , uitgesproken met de stem van een ouder m/v.

Fryslân kent een enorme variatie aan gesproken talen en dialekten: Fries, Nederlands, Papiaments, Duits, Stadsfries, Stellingwerfs, Amelands…….. In Fryslân is te horen hoe voor de rest van de wereld meertaligheid werkt. Fryslân kent ook een lange traditie van onderzoek naar meertaligheid. Elk instituut op eigen wijze.

Wat nodig is? – Vaste wil om een gezamenlijk doel (een mondiaal bruikbare taaltool) te bereiken. – Een gericht inspreekbestand aan woorden. – Een “memmestim’ en een “heitestim”. – ICT-kennis voor de toepassing ( tot regionale taal-app’s). -Financiering en organisatie. -Publicaties om bekendheid te geven aan het “product”.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/04/nog-niet-van-zessen-klaar/

senuweftich

BISTO  EK  SA

SENUWEFTICH ?

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/04/senuweftich/

Load more