Jun 30

Een SPREEKWOORDELIJK vóórbeeld. ( Lees-Luister-Leer FRYSK)


FRYSK LEREN? DAT KAN …HIER EN NU
IT FRYSK LEARE?…..DAT KIN, HJIR EN NO
herhaal…herhaal…herhaal….EN LEER DIE TAAL

Via deze link + TRANSLATOR Frysk to ……… kun je een tegeltekst intypen en laten vertalen. De uitspraak van de teksten kun je activeren met de STARTKNOP rechts van elke tegel. Probeer maar. Ook kun je een spreuk hieronder selecteren, kopiëren en plakken in de vertaler.

Ek al is Fryslân plat…it hat syn hichtepunten.

In Fries jout earst dan belies as er yn it hert rekke is.

Wa ‘t in Fries ienkear yn it hert sletten hat, is der min wer út te krijen.

Bûter, brea en griene tsiis…..wa dát net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

Leafde is himelsk mar kin sear dwaan as de hel.

Ek in basterthûntsje hat in wispelsturtsje.

Yn it strjitsje fan aanst stiet it hûs fan nea.

As ‘t neat te dwaan hast, doch it hjir dan net.

In bliere laits en in fleurich gesicht meitsje slimme dingen licht.

De hazze en de slak hawwe nijjier op ‘e selde dei.

Wat mear as men in kat streaket, wat heger as de sturt stekt.
————————————————————-

Spreekwoorden en gezegden (ook de unieke Fryske SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN) werden honderden,soms duizenden jaren mondeling overgedragen van ouder naar kind, van generatie op generatie.

Deze TAALHULP-demo is nog in ontwikkeling. Na het aanklikken van deze link: + 30 dozyn sprekwurden vind je op deze website 30 dozijn sprekwurden en sei-siswizen, compleet met uitspraak en verklaring/vertaling terug.

IDEE, TEKST, ONTWIKKELING © HENK VEENSTRA

Er zweven nog meer WOLKIES voorbij in:  + ABE-wolkies MIX

Fan van Fryslân wurdt net mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/06/fryske-sprekwurden-lees-luister-leer/

Apr 30

ABE-2 ( een serie spreukwolkjes)

De naam van dit project (ABE) heeft betrekking op de fameuze Friese voetballer Abe Lenstra.

Het project leest als een boek dat kost 5 minuten tijd voor creativiteit.

LUISTER naar de sound van de Friese Folk-groep REIZGER: ->

/>

De tekstwolkies kun je laten stilstaan door op DE TITEL van deze bijdrage te klikken en daarna de stopknop te activeren. ELK WOLKJE kan afzonderlijk worden geselecteerd en met iemand worden gedeeld.

Zie ook de selectie -> + ABE-mailhits NEDERLANDS

Een steengoede eigen oneliner kun je inzenden middels het contact-formulier onder SERVICE. Er is een goede kans dat die inzending hier wordt geplaatst als een ABE-wolkie.

Copy-right idee, teksten, vormgeving, lay-out en publicatie: Henk Veenstra-Drachten. Fan van Fryslân wurdt net mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân. Ook dit project wordt NIET gesponsord. Het adres is: http://bit.ly/2qPCNm2

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/04/marquee-test/

Nov 24

Farwol myn skat.

 

Myn leave skat, de doedelsekken skalle,

dy’t troch de dellings gean, de bergen oer.

No is it hjerst en alle roazen falle.

Do moatst hjir wei: ik bliuw alinne oer.

 

 

 

   Mar komst werom by ‘t simmer yn ‘e miede

of leit oer ‘t dal in stille wite sprei,

dan sil ‘k yn sinn’  en skaad net fan dy skiede,

want leave skat, myn leave skat,

‘k hâld sa fan dij.

 

 

 

    Mar komsto wer, as ‘t blomte stjert by ‘t hjerst en…

bin ik dan dea (want mooglik bin ik dea),

kom dan en sykje ‘t plak dêr ‘k lis te rêsten,

en knibbelje en sis foar my in bea.

 

 

 

    Dan hear ‘k dyn trêden oer my, sêft en leaf hast,

dan wurdt myn grêf in waarme, swiete sprei.

Dan bûchsto dy en seist my datst my leaf hast.

Dan sliep ‘k yn frede, oant do komst by mij.

 

 

Naar: Oh, Danny Boy 
Tekst: Frederick Edward Weatherly.
Oersetten troch Klaas Bruinsma (Drachten 2005)

 

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/farwel-myn-skat/

Nov 23

DREAMSCAPE DRACHTEN

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/dreamscape-drachten/

Nov 20

Bij LF2018 gaat een WERELD VAN TALEN voor je open.

Wy hâlde heech ús ideaal: yn ‘t heitelân de memmetaal .

 

 In Leeuwarden wil men een WERELD VAN TALEN realiseren.
Op de site https://lanfantaal.nl vind je nog veel meer mooie woorden.

Voorlopig is dat nog een droombeeld.


Moedertaal-volkstaal-wereldtaal-spreektaal-schrijftaal-gebarentaal-blindentaal-wartaal-brontaal-programmeertaal-schuttingtaal-hulptaal-handelstaal-standaardtaal-evangelietaal-studententaal-digitaal-bestuurstaal-dieventaal-internettaal-soldatentaal-postzegeltaal-computertaal-stadhuistaal-jongerentaal-straattaal-lichaamstaal-doeltaal-beeldtaal-zigeunertaal-cultuurtaal….

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/taal-ideaal-wrald-fan-talen-lf2018/

Nov 20

KLEURRIJK LEEUWARDEN

Kunstenaar Marten Sale Brouwer uit Japan is op de valreep van het jaar 2018 op zoek naar Friese dichters en kunstenaars. Hij wil samen met hen meer dan 1000 kunstwerken maken. Die zullen dan volgend jaar geëxposeerd worden in een Kunstroute door de gehele binnenstad van Leeuwarden. Een symbiose van poëzie en beeldende kunst.

Van deze grote openlucht-galerie zullen foto’s gemaakt worden, die de basis vormen voor een tentoonstelling in de Japanse miljoenenstad Osaka. Daarnaast wil Brouwer speciaal voor de Friese manifestatie LF2018 geschreven haikû  (een Japanse dichtvorm) in de Friese expositie integreren. Een selectie van de ingezonden Friese gedichten zal dan weer vertaald worden in het Japans, om in de internationale expositie te kunnen worden opgenomen.

Kunstroute ook een protest

De initiatiefnemers zien hun project ook als een protest richting Culturele Hoofdstad 2018. Zij vinden namelijk dat in het officiële programma te weinig ruimte wordt geboden aan de beeldende kunst uit Friesland. Marten Sale Brouwer, wil van Kunstroute LF2018 bovendien een echt mienskipsproject maken. Naast bijdragen van de professionele dichters en kunstenaars doet hij een beroep op amateurs en hobbyisten om aan het project mee te werken.

Belangstellenden kunnen zich voor meer informatie richten tot mannaori@gmail.com

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/kleurrijk-leeuwarden/

Nov 19

Beeldgedichten Friesland

Mei it projekt ‘Dichter fan Fryslân’ wol de provinsje Fryslân mear omtinken freegje foar de keunstform poëzij. Hjir komme inkele foarbylden fan FOTOFERSEN: koarte, tagonklike poëzij fan de webside FAN van FRIESLAND.
——————————————————————————————————————————————–

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/beeldgedichten-friesland/

Nov 17

Wy winskje jim……(sesame-mail)

S

SU >< ES

 

 su><es

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/33283/

Nov 15

Supermerk-deal: KIEREWEED

24 novimber 2008: Smellingerlân moat syn eigen gemeentelike weedkwekerij krije. Boargemaster Bert Middel wol sa gau as mooglik los mei in eigen kwekerij dy’t de beide Drachtster coffeeshops fan weed foarsjocht.

8 novimber 2017: Smellingerlân moat syn eigen gemeentelike weedkwekerij krije. Boargemaster  Tom van Mourik wol sa gau as mooglik los mei in eigen kwekerij dy’t de beide Drachtster coffeeshops fan weed foarsjocht.

 

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/kierewiet/

Nov 14

Haiku op schema

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/haiku-op-schema/

Nov 13

Fryslân: driemaal taal is leerrecht ( herfst-haiku 05 )

It rûzereauntsjen fan de beammen yn myn túnde hjerst komt der oan.

Het ristelruisen van de bomen in mijn tuinde herfst in aantocht.

Restling of rune leaves of the trees in my gardenautumn ‘s approaching.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/driemaal-taal-is-leerrecht-herfst-04/

Nov 10

HJERST (herfst) is……….

No stjert de simmer….de deade blêden falle.  Aanst in keale beam — Mei it deade blêd flodderet in moskje mei, sjit fuort wer omheech —- Beam, keal en neaken. It lêste bledsje ôfskuord troch de winterwyn — It jûnsljocht dôvet. Twirjend risselet de wyn troch it toarre blêd — Witewolkejacht. Blêden dûnsje op ’t hôfke, hja tikbuoartsje wyld —


 

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/hjerst-herfst-is/

Nov 06

FRIESLAND…..PUUR POËZIE: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (20/30)

 

 Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018). 

Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/friesland-puur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-2030/

Nov 04

NIJWURD (sesameSelect)

 

FERSINMOARD   <

 

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/nieuwwoord-sesameselect/

Older posts «