Jun 30

Een SPREEKWOORDELIJK vóórbeeld. ( Lees-Luister-Leer FRYSK)FRYSK LEREN? DAT KAN …HIER EN NU
IT FRYSK LEARE?…..DAT KIN, HJIR EN NO

Via deze link + TRANSLATOR Frysk to ……… kun je een tegeltekst intypen en laten vertalen. Probeer maar. Ook kun je een spreuk hieronder selecteren, kopiëren en plakken in de vertaler.

Ek al is Fryslân plat…it hat syn hichtepunten.

In Fries jout earst dan belies as er yn it hert rekke is.

Wa ‘t in Fries ienkear yn it hert sletten hat, is der min wer út te krijen.

Bûter, brea en griene tsiis…..wa dát net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

Leafde is himelsk mar kin sear dwaan as de hel.

Ek in basterthûntsje hat in wispelsturtsje.

Yn it strjitsje fan aanst stiet it hûs fan nea.

As ‘t neat te dwaan hast, doch it hjir dan net.

In bliere laits en in fleurich gesicht meitsje slimme dingen licht.

De hazze en de slak hawwe nijjier op ‘e selde dei.

Wat mear as men in kat streaket, wat heger as de sturt stekt.
————————————————————-

Spreekwoorden en gezegden (ook de unieke Fryske SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN) werden honderden,soms duizenden jaren mondeling overgedragen van ouder naar kind, van generatie op generatie.

Deze TAALHULP-demo is nog in ontwikkeling. Na het aanklikken van deze link: + 30 dozyn sprekwurden vind je op deze website 30 dozijn sprekwurden en sei-siswizen, compleet met uitspraak en verklaring/vertaling terug.

IDEE, TEKST, ONTWIKKELING © HENK VEENSTRA

Er zweven nog meer WOLKIES voorbij in:  + ABE-wolkies MIX

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/06/fryske-sprekwurden-lees-luister-leer/

Apr 30

ABE-2 ( een serie spreukwolkjes)

De naam van dit project (ABE) heeft betrekking op de fameuze Friese voetballer Abe Lenstra.

Het project leest als een boek dat kost 5 minuten tijd voor creativiteit.

LUISTER naar de sound van de Friese Folk-groep REIZGER: ->


/>

De tekstwolkies kun je laten stilstaan door op DE TITEL van deze bijdrage te klikken en daarna de stopknop te activeren. ELK WOLKJE kan afzonderlijk worden geselecteerd en met iemand worden gedeeld.

Zie ook de selectie -> + ABE-mailhits NEDERLANDS

Een steengoede eigen oneliner kun je inzenden middels het contact-formulier onder SERVICE. Er is een goede kans dat die inzending hier wordt geplaatst als een ABE-wolkie.

Copy-right idee, teksten, vormgeving, lay-out en publicatie: Henk Veenstra-Drachten. Dit project wordt NIET gesponsord. Het adres is: http://bit.ly/2qPCNm2

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/04/marquee-test/

Apr 23

FRIESLAND, puur POËZIE: een serie drietaligheid uit en over FRIESLAND 1/30

 

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018). Elke taal-variant is afzonderlijk als MAILHIT te delen.

       Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/04/fryslan-kleare-poezy-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-friesland/

Aug 16

het WILHELLEMUS

Ex-dichteres des Vaderlands, Anne Vegter, wilde ooit een nieuwe versie van het Nederlandse volkslied gaan schrijven. 

ANP: Volgens Vegter is het huidige volkslied, het Wilhelmus, verouderd. “Wij zijn al lang niet meer overheerst door Spanje. We zijn een ander volk geworden en onze maatschappij is erg veranderd”.


Medio 2017: 

Scholen moeten leerlingen les gaan geven in de tekst, betekenis en melodie van het Wilhelmus. Ook moeten Nederlanders op hun 18de verjaardag van hun burgemeester een boekje krijgen over de geschiedenis van Nederland met een uitleg van onze ‘democratische rechtsstaat’. Dat willen de formerende partijen VVD, CDA, D66 en de gereformerende ChristenUnie, aldus blijkt uit een concept-tekst voor het regeerakkoord.

WILHELMUS, VOLKS-LIED ?

Op 10 mei 1932 werd het Wilhelmus bevorderd tot Nationaal Volkslied. De tekst ervan is een 15-delig gedicht, waarschijnlijk al in geschreven rond 1575 door ene Marnix van Sint Aldegonde. De melodie ervan is dat van een nóg stokouder Frans soldatenliedje uit 1568. 

Het is merkwaardig hoe zuinig de Hollanders zijn met dit gedicht. Intussen is het taalgebruik en zijn de omstandigheden in deze contreien nogal wat veranderd en snappen weinig mensen meer iets van de tekst. Zeker de instromers van de laatste eeuwen, maar ook Friezen hebben er nauwelijks binding mee. Zo weinig dat bij het ( moeten) meezingen van deze verzen bij velen de monden nog wel open gaan, maar meteen weer dichtklappen ( al na de eerste zin van het eerste couplet), ook omdat er dan beseft wordt, wat de tekst inhoudt.
Kijk maar eens naar de eerste drie van de vijftien coupletten en probeer dát maar eens uit te leggen.

 

WILLEM VAN NASSOV ( Een Nieu Christelick Liedt )

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlandt getrouwe
Blijf ick tot in de doot:
Een Price van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheert.
In Godes vrees te leven
Heb ick altijt betracht,
Daerom ben ick verdreven
Om landt om Luyd ghebracht:
Maer Godt sal my regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick zal wederkeeren
In mijnen Regiment.
Lyf en goet al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn broeders hooch van Namen
Hebben u oock vertoont:
Graef Adolff is ghebleven
In Vriesland in den slaech,
Syn siel int ewich Leven
Verwacht den Jongsten dach.

De overige coupletten van deze oudste versie zal ik u besparen. Ik ben zo vrij om me te onthouden van een volledige tekst-analyse. Ik knip maar wat uit deze eerste drie coupletten, waarbij de spellingcontrole meteen op tilt slaat: 

Waarom zou ik een mij onbekende, reeds langs geleden overleden figuur gaan ophemelen? Heb ik Duits bloed in mijn aderen soms? En een onbekende, Spaans-sprekende Coninck van Spanje vereren? Wat is dát voor onzin. Zó koningsgezind ben ick nou ook weer niet. Is dit niet heulen met een vroegere vijand, waar ooit tachtig jaar tegen geknokt is? Ook zijn alle Nederlanders niet uitzonderlijk kerkelijk meer en wordt er misschien meer naar Allah gebeden dan naar God. Zekers laat ik me niet gebruiken als instrument in een regiment. Of zal ik ene Willem gaan verschonen.

Al in 1933 schreef ene Knappert:  “Hoe jammer, het moet mij van het hart, dat ons volk van dit onvolprezen en aangrijpend lied slechts twee coupletten kent”. Bij sportieve bijeenkomsten bakken vandaag-de-dag publiek en de sporthelden er al helemaal niets van.
Bovendien is er nogal wat aan de tekst verrommeld. De eerste zin bijvoorbeeld was ooit “O Godt, hoe wonderlijcke staet ghi ons allen by”.

-Van de 15 coupletten kan denkelijk hooguit een miljoenste deel van de laaglandse inwoners hooguit één couplet meezingen. Vegter wil overleggen met deskundigen over de eisen waaraan een modern volkslied zou moeten voldoen. Ze vindt het voor de hand liggen dat er dan ook een nieuwe melodie wordt gecomponeerd.

————————————————————————–———————-

Anna was ook degene die vier jaar geleden blijmoedig wilde dat elke Nederlander enkele gedichten kon reciteren. Aangezien “de Nederlander” (het Nederlandse VOLK) volgens de geïmporteerde Koningin niet bestaat, lijkt me de uitkomst van een hedendaags volkslied een onbegonnen zaak. De conservatieve en uitheemse tegenkrachten zijn groot. Anna heeft sowieso alle hulp nodig van tig volkslied-deskundigen en componisten.

Maar vanuit deze internet-hoek kan ik haar tóch best wat ondersteunen. Om maar eens een knoop door te hakken: het lijkt me de hoogste tijd dat het onbegrepen en  ellendiglange WILHELMUS eens wordt vervangen ofwel terzijde gestaan door een ietwat toepasselijker en vrolijker “volkslied” van en voor onze hedendaagse laaglandse multiculturele samenleving. Misschien zien ook de nieuwe mede-burgers meer in een gloednieuw lied als: “WIJ NEDERLANDERS”. Want eigenlijk bestaat een vader- (of moederlands ) lied al voor Autochtonen en Allochtonen. En wel het MEDELANDERLIED (MEILANNERLIET) in een mix van de twee officiële Nederlandse talen, het ABN en het Frysk. Een lied, wat door jong én oud, mannen en vrouwen, door autochtoon en allochtoon, door Hollanders, Friezen, Turken, Marokkanen, Surinamers en alle anderen wél uit volle borst meegebruld of meegekweeld kan worden.

Een  MEDELANDERLIED dus als samenbindend element:     

Lees en luister dus maar naar >  + FAN-SPECIAL: het MEDELANDERLIED, IT MEILANNERLIET.

HV

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/08/het-wilhellemus/

Aug 14

Poëzie uit en over Friesland.

Een heel kleine greep poëzie uit de jaren 2013-2014-2015 geplaatst op deze website;

2013

2014

2015

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/08/poezie-uit-en-over-friesland/

Aug 04

Frysk-lân…….Haiku-lân

 

VOORJAAR

’t Zwiert, zwalkt in de lucht,
‘t kniert en kneppert in het riet,
’t water zwoelt en zwekt.

                                                                                                                        Haiku Henk Veenstra

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/08/frysk-lan-haiku-lan/

Jul 31

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (13/30)

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).
Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1330/

Jul 26

SesameSelect LADYBIRD (ladybug)

Afbeelding: WIKIPEDIA

 

seleksje >  IN KRÛPELHINTSJE   < selecteer              

open >   een lieveveheersbeestje   < discover

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/sesameselect/

Jul 22

Ierde-ljocht (gedicht)

Hieronder een gedeelte van IERDE-LJOCHT  LIGHT OF THE EARTH  ( Fedde Schurer- Utflecht 1930)

Ik kin ‘t net keare dat de floed

fan sinnepracht myn heart berint

en dat myn jong en bûnzjend bloed

de moaie ierde fûl bemint,

dat hiel de rike, wûndre wrâld

myn finzen hâldt.

 

 

– De waarme weelde fan de dei,

de blom dy’t foar myn finster stiet,

de lytse brune faam dy’t mei

bananen by de doarren giet-

myn leafde neamt se allegear

aloan en wer.

 

 

In ljurk, dy’t yn ‘e súv’re moarn

de lege lânnen efterlit,

dy’t, dronken fan syn eigen toan,

oars net as sulv’ren blidens wit,

en as syn liet nei d’ ein ta rint

al wer bigjint,

 

sa springt myn hert út leed en ûnk,

út lege mieden fan fortriet

en sjit omheech, in ljochte fûnk,

in blinkend, selsforgetten liet

dat sjongend altyd heger klimt

en nea gjin ein mear nimt.

 

  Fedde Schurer

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/ierdeljocht-gedicht/

Jul 18

Fryslân …. kleare poëzy, een serie drietaligheid uit en over Friesland (12/30)


Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018). Elke taal-variant is afzonderlijk als MAILHIT te delen.

       Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

 

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/fryslan-kleare-poezy-1130/

Jul 15

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (11/30)

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018). Elke taal-variant is afzonderlijk als MAILHIT te delen.

       Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/friesland-puur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1130/

Jul 15

OORZAAK & GEVOLG (à la Escher)

Ben jij ook KWAKKER ?

 

 

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/oorzaak-gevolg-a-la-escher/

Jul 13

De taal fan Fryslân……

 

 

Net maklik is ús taal.

Wêr rûgelt sa royaal

sa’n romme rije rynske rykdom

troch in minskestrôt

oan lûden like ûntelber

as de kerlen fan it nôt.

Wêr koarret men sa’n knoarre klanken

trinten oer de tongen,

mei in mjitske mjuks fan emoasje

yn de mûle mongen,

komt soks derút as in ljurkeliet

fol leaflike lyryk

of, as ‘t register rau en rûch is

en de bekken bryk,

as ’t kôgjen op in klute klaai.

Men kin der alles mei.

Bekbrekkend is ús spraak.

Wêr ropt men sa omraak

fan lêbich frommes, grutte omkoal,

sokses, slûge, slob,

wêr rispje sa groulivich

en grouwélich gjalpen op

út azempiip en pânse

kop en kont en bek en bealch.

Wêr tizet en tamtearret men

syn tonge al den wearlich.

Wêr wierret, tjirget, twirret it,

saksearret it en siicht.

Wêr ongelt, bongelt, barget it

en reint it dat it miicht?

Net maklik is ús taal,

mar ’t klinkt as in koraal !

Rients Gratama 2013.

Bron: Ik woe dat ik in Drint wie ->  AFû K 2013

 

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/us-taal/

Jul 11

Als makke schapen…..(fotocartoon)

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/als-makke-schapen-fotocartoon/

Jul 07

Fan fan Fryslân: wedstrijddata kampioenschap skûtsjesilen 2017

Wedstrijddata 2017

 Het SKS kampioenschap 2017 zal worden gehouden van zaterdag 5 augustus t/m vrijdag 18 augustus. Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur. Vanaf het water wordt toelichting gegeven over het verloop van de wedstrijden.

 

Wedstrijddata SKS kampioenschap 2017:

Za 5 augustus   – Grou
Ma 7 augustus  – De Veenhoop
Di 8 augustus    – Earnewâld
Wo 9 augustus – Terherne
Do 10 augustus – Langweer
Vr 11 augustus    – Elahuizen
Za 12 augustus  – Stavoren
Ma 14 augustus – Woudsend
Wo 16 augustus – Lemmer 1
Do 17 augustus  – Lemmer 2
Vr 18 augustus   – Sneek

 

 

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/fan-fan-fryslan-skutsjesilen/

Older posts «